Seminář 1 (kvinta a sexta)

17/05/2018

Francouzské kulturní dědictví / le patrimoine culturel français

obsah: reálie, slovní zásoba k tématu

Cílem semináře je prohloubit jazykové znalosti účastníků. Důraz bude kladen především na obohacení slovní zásoby a to díky pestrému výběru probíraných témat a rozmanité paletě francouzských zdrojů (četba monografií, videa, internetové zdroje, krátký výklad). Seminář má žáky vybízet mimo jiné i k návyku vlastního studia rozličných oblastí v cizím jazyce. Znalost reálií by neměla být cílem učiva, ale prostředkem, který rozvine u žáků schopnost vyjádřit se k složitějším tématům.

Témata se budou střídat po měsících a jejich výběr se bude odvíjet jednak od zájmu účastníků jednak od maturitních okruhů tak, aby žáci získali základní přehled. Výuka se bude často propojovat s již nabytými znalostmi z jiných předmětů: ČJ, VV, Z, HV, H

8 umění:

  • řešení projektu prohlubuje umění řešit problémy a komunikovat

  • reflexe témat shrnutých pod termín "kulturní dědictví" se přímo dotýká umění rozvíjet tradici

témata: peinture, BD, neuvième art, littérature, géographie, histoire, sport, musique, gastronomie, monuments historiques

hodnocení:

a) vypracování projektu ve dvojici (váha 20)

známka se bude skládat ze dvou částí: domácí přípravy (četba, shlédnutí filmu) a prezentace vybraného tématu (divadelní, hudební či jiný výstup)

b) práce v hodině (pracovní list či jiná forma výstupu) (váha 5)

struktura hodiny

  • motivační a komunikační část: percepce a prezentace objektu zkoumání (např. obrazu, úryvku z knihy, výroku, pomníku) - diskuze v malé skupině nad uměleckým či jiným dílem (10 min.)

  • informativní část: krátký úvod do problematiky učitelem (10 min.)

  • sekundární zdroj (úryvek, video) pojednávající o tématu (15 min.)

  • vyvození slovní zásoby, vypracování otázek (písemně) (10 min.)

  • prezentace tématu na základě nových informací a slovní zásoby (strukturovaný přednes, reportáž, průvodce v galerii atd.) (15 min.)

  • práce na projektu ve dvojici (komunikace pouze francouzsky a práce s francouzskými zdroji) (25 min.)

  • prezentace vykonané práce na projektu