Seminář 2 (septima a oktáva)

17/05/2018

Příprava na zkoušky DELF a maturitu, případně s vidinou budoucího studia v zahraničí / Cours de préparation aux examens DELF et de Baccalauréat

Cílem semináře je dlouhodobá a systematická příprava na různé formy zkoušek, které studenty na konci studia a v možném pomaturitním studiu čekají. V prvních třech měsících bude příprava primárně zaměřena na zkoušky DELF, s důrazem především na mluvený a psaný projev. V období od prosince do dubna bude věnována pozornost přípravě na všechny části školní maturity a od dubna se opět vrátíme k přípravě na zkoušku DELF. Oba tipy zkoušek budeme vnímat jako výzvy, tj. prostředky k prohloubení jazyka a osobnímu růstu. Jako určitý přesah, o který se v hodinách semináře budeme snažit, je dlouhodobá vize budoucího studia našich absolventů v zahraničí a stejnou měrou i vytvoření návyku čerpat, i v českém prostředí, ze zahraničních zdrojů. Seminář si studenti volí jako svůj výběrový předmět s cílem uspět u blížících se zkoušek, struktura hodiny proto počítá s jejich aktivní účastí a domácí přípravou, které budou sloužit pro základ hodnocení předmětu.

obsah: příprava na jazykové zkoušky DELF, formy psaní, základy formální korespondence, příprava témat školního kola maturity

hodnocení: domácí příprava (30 - 45 min. týdně): promýšlení osnovy mluvené produkce na zadané téma či osnovy textu (15 min.), příprava gramatického jevu + krátké cvičení (15 min.), příprava slovíček na ohlášené téma (15 min.) (váha 5)

příklad hodiny: téma Zaměstnání a svět práce

  • zastavení nad gramatickým jevem: prezentace připraveného jevu ve dvojicích (5 min.), rekapitulace a prohloubení učitelem (10 min.)

  • příprava slovní zásoby na následnou produkci: prezentace připraveného jevu ve dvojicích (5 min.), rekapitulace a prohloubení učitelem (10 min.)

  • příprava produkce: reflexe vypracované osnovy, principy stavby textu, přednesu (spojky) (15 min.)

  • krátký exkurz do francouzských reálií (k tématu) (10 min.)

  • krátká realizace produkce ústní (10 min.) /psaná (20 min.)

  • oprava a reflexe produkce posluchačem či čtenářem (10 min.)

  • doplnění komentáře vyučujícím, zadání nového tématu

Každý třetí seminář bude věnován přípravě porozumění (textu a poslechu). Tomuto zaměření bude přizpůsobena i domácí příprava (četba na doma, vypracování poslechu ad.)

Od prosince se ke strukturovanému přednesu a textu přidá ještě disciplína nazvaná "situace", která má za cíl umožnit studentovi reagovat v reálných situacích "ze života" (příklad situace: přijímací pohovor, práce personalisty, úřad práce)